Size & Down Chart

Duvet Size (Inches) Summer Weight Light Weight Medium Weight Heavy Weight
Twin 66 x 90 13 oz 17 oz 25 oz 29 oz
Double 80 x 88 16 oz 21 oz 29 oz 34 oz
Queen 88 x 92 18 oz 25 oz 33 oz 40 oz
King 106 x 92 25 oz 30 oz 39 oz 48 oz
Jumbo Queen 94 x 98 22 oz 29 oz 38 oz 48 oz
Jumbo King 118 x 100 30 oz 35 oz 49 oz 56 oz

Do I need to measure for my duvet?

Do you offer customization?